دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : کامبیز   هژبرکیانی

پست الکترونیکی : k-kiani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اقتصاد

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه اقتصاد

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/07/01

کامبیز هژبرکیانی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

^